Find information on:
    Home
    Call for papers
    Deadlines
    Organization
    Keynote Adress
      and Invited Lecturr
    Tentative Conference
      Programme
    Conference Venue
    Conference Proceedings
    Registration
    Accommodation
    Companion Programme
    Getting to Nanjing
    Contact

Third Asian Conference on Unsaturated Soils
21-23 April 2007
Nanjing, China

 

Organizing Committee

Chairman: Yixin Yan
Co-chairmen: Zongze Yin
                   Hanlong Liu
Secretary: Prof. Xiangjuan Yu
Technical Secretaries: Dr A.C.F. Chiu
                                   Dr Junping Yuan
                                   Dr Liangtong Zhan
Members: Prof. Chenggang Bao
                 Prof. Zhengyin Cai
                 Prof. Shengshui Chen
                 Prof. Yunmin Chen
                 Prof. Zhenghan Chen
                 Prof. Hanlong Liu
                 Prof. L.G. Tham
                 Prof. J.H. Yin
                 Dr limin Zhang
                 Dr Jian Zhou
                 Prof. Wei Zhu

International Advisory Committee

E. E. Alonso (Spain)
P. Delage (France)
D.G. Fredlund (Canada)
S. Houston (USA)
In-Mo Lee (Korea)
C. Mancuso (Italy)
C.W.W. Ng (Hong Kong)
H. Rahardjo (Singapore)
Zhujiang Shen (China)
F. Tatsuoka (Japan)
D. Toll (UK)
S. J. Wheeler (UK)
Dingyi Xie (China)
Zaiming Zhang (China)
Copyright @2003 GeoHohai
visitors: